УСТАВ

на

Младежка асоциация по политически науки

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

СТАТУТ

 

 Чл.1 „МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“  е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и се създава, за да обедини волята, усилията, организационните и академичните възможности на физическите и юридическите лица, както и всякакъв тип формирования, членуващи в него.

 

АДРЕС

 

Чл. 2 Адресът за кореспонденция на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ е на Бул.Мария Луиза № 25.

 

МИСИЯ

 

Чл. 3 Да работи за развитие на младите хора и активното им участие в обществения живот, както и да подпомага млади хора, които проявяват интерес в сферата на политическите науки.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 

Чл. 4 Основни цели на Младежка асоциация по политически науки са:

 • да подпомага комуникацията и съвместната дейност между своите членове;
 • да осигурява ефективен структурен диалог чрез партньорство със съответните заинтересовани страни и институции, вземащи решения;
 • да съдейства и работи за намирането на решения на проблеми, касаещи професионалната реализация на млади хора с образование в сферата на политическите науки;
 • да подпомага популяризирането на политическите науки сред младите хора в България
 • да работи за оптимизиране и да подпомага младежките политики водени на европейско, национално, регионално и местно ниво.
 • да предлага на обществото независима експертиза по важни въпроси;
 • да насърчава младежкото участие;

 

 

 

 

СРЕДСТВА И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

Чл. 5. За постигането на своите цели Младежка асоциация по политически науки използва следните средства:

 1. Осъществява партньорство между членовете ;
 2. Номинира и излъчва представители в обществени, консултативни и експертни съвети ;
 3. Стимулира обществената ангажираност и участието на младите хора при формиране и реализация на младежки политики за дългосрочно развитие;
 4. Организира срещи, обучения, семинари, форуми, дебати, конкурси и други мероприятия;
 5. Сътрудничи със структури и организации със сходни дейност и интереси;
 6. Популяризира дейността си в цяла България, чрез социални мрежи, онлайн платформи, рекламни материали, бюлетини и др.;
 7. Прави проучвания и анализи;
 8. Подпомага осъществяването на каузи и инициативи, организирани от своите членове, външни организации и институции ;
 9. Осъществява структурен диалог, сътрудничи и партнира с представители на властта ;

 

ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 6 Членове на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ могат да бъдат:

 • неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност свързана с политическите науки;
 • неформални групи, чиито дейности са свързани с политическите науки;
 • индивидуални членове – на възраст до 35 години, способни да удостоверят принадлежност и/или интерес в сферата на политическите науки;

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

 

Чл.7(1) Членството в МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ е доброволно.

(2) За придобиване на членство се подава писмено заявление до председателя на УС;

(3) Членството в МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ се приема или отхвърля с решение на УС;

(4) Членството в МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ не засяга в каквато и да е степен автономността, спецификата и особеностите на членовете;

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

Чл. 8 Членовете на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ имат следните права:

 • Да избират и да бъдат избирани в органите на управление на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ, както и за негови представители в други органи;
 • Да бъдат информирани за дейността на  МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ;
 • Да изразяват своето мнение, да дават предложения и да гласуват при вземане на решения;
 • Да бъдат избирани за извършване на конкретни дейности или задачи.

 

Чл. 9. Членовете на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ имат следните задължения:

 • да спазват разпоредбите на този Устав и да се съобразяват с решенията на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ;
 • да участват активно в дейността на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ и да работят за осъществяване на целите му;
 • да не накърняват доброто име на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

 

Чл. 10. Членството в Младежка асоциация по политически науки се прекратява:

 • с едностранно писмено заявление до УС на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ;
 • с прекратяване дейността на членуващата организация;
 • с прекратяване дейността на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ;
 • с изключване;

 

Чл. 11. Член на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ може да бъде изключен с решение на ОС, когато:

 • нарушава предвидените в чл. 9 задължения ;
 • грубо нарушава заложеното в Устава и Етичния кодекс;
 • не участва и/или не излъчи свой представител в три последователни общи събрания на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ.

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

 

Чл.12 МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ се състои от:

 • Общо събрание;
 • Управителен съвет;
 • Председател и двама заместник-председатели избрани от ОС;

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл. 13 (1) Общото събрание се състои от всички членове на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ.

(2) Членуващите организации и неформални групи участват в събранието чрез излъчен представител.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

Чл. 14. ОС е върховният управляващ орган на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ.

Чл. 15. ОС има следните задължения и правомощия:

 • изменя и допълва Устава на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ ;
 • приема програма, отчет и други документи на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ;
 • избира и освобождава членовете на УС и председателя;
 • приема и изключва членове;
 • взема решение за преобразуване или прекратяване на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ;
 • да взема решения по други въпроси, касаещи МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ.

 

 

ЗАСЕДАНИЯ И СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл. 16. ОС на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ се свиква най-малко веднъж годишно.

Чл. 17. Да свикат Общо събрание могат:

 1. Председателят на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ;
 2. УС чрез решение с мнозинство от пълния му състав;
 3. Най-малко 1/4 от членове на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ;

 

Чл. 18. (1) Поканата за свикване на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ се изпраща най-късно 14 /четиринадесет / дни преди датата на събранието по електронна поща,  посочена в заявлението за членство. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и по чия инициатива се свиква;

 

КВОРУМ

 

Чл. 19. (1) Общото събрание е легитимно, ако присъстват повече от половината от  членовете на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ.

(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието, (с помощта на секретар) въз основа на списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове.

(3) Списъка с присъстващите на събранието се прилага като неразделна част от протокола на събранието.

(4) При липса на кворум, заседанието се отлага с 30 мин. по-късно на същото място и при същия дневен ред. След което се прави повторна проверка и при повторна липса на кворум се отлага с още 30 мин. След това събранието и решенията, взети по време на него, се считат за легитимни, независимо от броя присъстващи.

(5) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Това се отбелязва в протокола от събранието.

 

ГЛАСУВАНЕ

 

Чл. 20. (1) Всеки присъстващ на събрание на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ има право на един глас при гласуване, независимо  от броя присъстващи представители на една организация или неформална група;

(2) Членовете организации на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ, трябва писмено да упълномощят свои представители, който да ги представлява по време на конкретно Общо събрание.

(3) Пълномощниците нямат право да представляват повече от една членуваща организация и/или да преупълномощават с правата си трети лица.

 

 

РЕШЕНИЯ

 

Чл. 21. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /50% плюс 1 гласа/.

Чл. 22. Решенията на Общото събрание влизат в сила веднага след приключване на събранието, освен ако в самите тях не е посочено друго.

Чл. 23 При взето решение за изменения и допълнения в Устава на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ, УС се задължава да изпрати обновения устав до всички членове на ОС в срок от 1 седмица.

Чл. 24. Предложения за промени на обявения дневен ред, могат да се изпращат до УС не по-късно от 15 /петнадесет/ дни преди събранието или да се правят непосредствено преди гласуване на дневния ред.

Чл. 25. Изменения в устава могат да се правят само в случай, че точките, касаещи промените са заложени в поканата за свикване на ОС

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.26. Състав на Управителния съвет

(1) Управителният съвет се състои от 7 души:

 1. председател на УС;

2.двама зам.-председатели ;

 1. 4 членове на УС

Членове

Чл.27 Избор и мандатност на Управителния съвет

 (1). Управителният съвет се избира от общо събрание ;

 (2). Всеки член на управителния съвет се избира с обикновено мнозинство от присъстващите на общо събрание ;

(3). Всеки физически кандидат има право да презентира себе си, в рамките на 5 минути, защо мисли, че би бил полезен като част от управителния съвет ;

(4). Едно прегласуване на кандидат може да бъде възложено от водещия на събранието по искане на 1/3 от присъстващите, не посредствено преди гласуването ;

(5). Управителният съвет се избира за срок от 2 години, като може да бъде променян чрез гласуване на общо събрание, с абсолютно мнозинство от членовете му.

(6) След като бъде избран състава на УС,  Всеки член МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ има право да номинира представители на УС за Председател и зам.председатели.

(7) Председателят и зам.председателите се определят от Общото събрание чрез гласуване.

Чл. 28. Задължения на Управителният съвет:

 

 1. Подготвя и представя за гласуване на Общото събрание план и стратегия за дейността на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ за следващата година;
 2. Инициира срещи на Общото събрание;
 3. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този устав не спадат в правата и задълженията на друг орган на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ;
 4. Създава, преобразува и закрива постоянни и временни работни групи на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ и следи за изпълнението на тяхната работа;
 5. Подготвя и представя отчет за дейността на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ;
 6. Приема и обсъжда постъпили предварителни предложения за допълнения или изменения на дневния ред в срок и връща мотивирано становище на предложителя, до  48 часа преди обявената дата за свикване на общо събрание

 

Чл.29. Заседания на Управителния съвет.

(1) Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя на Управителния съвет най-малко веднъж на всеки три месеца.

(2)  Може да се свика заседание при писмено искане на минимум трима от членовете му;

(3) Поканата за заседанието задължително се изпраща до всички членове на УС и посочва датата, часа и мястото, където ще се проведе заседанието, както и предложение за дневен ред. Поканата се изпраща от председателя или някой от зам.-председателите минимум 14 /четиринадесет/ дни преди датата на заседанието.

(4) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя, а при отсъствието му заседанието се ръководи от заместник-председател, а при невъзможност, от член на УС.

(5) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Това се отбелязва в протокола от събранието.

(6) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от редовните му членове. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите членове;

 

Чл. 30. Член на УС може да напусне органа доброволно, подавайки писмено заявление до Председателя, който от своя страна следва да свика ОС в срок от един месец;

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Чл. 31. (1) Председател на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ се избира от Общо събрание на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ и влиза в състава на УС ;

(2) Всеки член на ОС има право да номинира член на УС за председател ;

(3) Номинация за председател трябва да бъде подкрепена минимум от 4 членове на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ.

Чл.32. Отговорности на председателя:  

 • присъства на Общо събрание на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ;
 • подписва протоколите от проведените събрания на ОС и УС.
 • представлява МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ пред институции, медии и юридически, и физически лица.
 • отчита дейността на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ пред Общо събрание;
 • Предлага за обсъждане и приемане годишната стратегия на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ;
 • Председателят или определен писмено от него заместник председателства общите събрания;

 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.33. Заместник- председателите са двама на брой, избрани от Общо събрание ;

Чл. 34. Заместник-председателите поемат всички административни функции;

Чл. 35 Заместник-председателите могат да поемат всички на функции на председателя ако бъдат упълномощени от председателя и/или УС.

 

 

ПРОТОКОЛИ

 

Чл. 36. (1) За всяко заседание на Общото събрание и УС се води протокол, който се заверява с подпис от председателстващия събранието и лицето изготвило съответния  протокол, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Всяко заседание, на което не е съставен и/или подписан протокол, се счита за нелегитимно.

(3) Протоколите с прикрепени към тях списъци на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на събранието, се съхраняват от Председателя и/ или зам. председателите;

(4) Всеки член на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ има право да получи копие от протоколите от заседанията на ОС и УС.

 

Чл.37. (1) Протоколчик се избира  преди всяко събрание и може да е различен за всяко едно от тях.

(2) Протоколчикът е длъжен в три дневен срок да изпрати протокола от събранието до членовете на „МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“.

 

ДОКУМЕНТИ

 

Чл.38.(1) МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ има 3 основни вида документи, които подлежат на съхранение ;

(2) Архив с членски документи, в който са вписани данните на всички негови членове, касаещи:

   2.1 За ЮЛНЦ:

 • Име на организацията;
 • Контактна информация: Три имена на лицето за контакт, електронна поща, телефон;
 • Номер и дата на съдебната регистрация;
 • Булстат номер
 • Резюме на регулярните дейности;

 

2.2. За неформални групи:

-Име на неформалната група;

               -Копие от споразумение за учредяване на неформалната група;

-Контактна информация на представителя на неформалната група: Три имена, електронна поща, телефон;

-Резюме на регулярните дейности;

2.3. За физически лица:

-Три имена на физическото лице, адрес и дата на раждане, телефон за контакт, електронна поща, образование или друго, доказващо принадлежност и/или заинтересованост в сферата на политическите науки;

 1. Протоколи и присъствени списъци от събранията на Общото събрание.
 2. Протоколи и присъствени списъци от събранията на УС
 3. И трите вида документи се съхраняват от Председателя.
 4. Всеки член на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ има право да изисква копие от документи от архива, стига те да не съдържат лични данни за други членове.

 

КОНТРОЛ

Чл. 39. (1) Всеки заинтересован член на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ  може да входира сигнал до Председателя относно законосъобразността на решение на Общото събрание или на УС, което е взето с противоречие с този Устав или предходно решение на Общото събрание.
(2) Ако бъде установено нарушение, Председателят е длъжен да свика УС или Общо събрание в максимален срок от един месец;

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 40. МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ се създава и извършва дейност за неопределен срок.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Този Устав е приет на Общо събрание на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ На 16.09.2017г. с учредителен Протокол № 1.